Nhiệm vụ

 Nhiệm vụ của Đảng bộ Trường

Đảng bộ Trường đại học Tôn Đức Thắng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các Trường đại học, cao đẳng, TCCN có nhiệm vụ chung:

1. Lãnh đạo và kiểm tra hoạt động của các Chi bộ, chỉ đạo các Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo đảng viên và CBGV tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch giảng dạy, đào tạo được phân công; kiểm tra các chi bộ, đảng viên chấp hành Nghị quyết, chủ trương của cấp trên. Chỉ đạo các chi bộ kiểm tra việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Điều lệ Đảng, pháp luật nhà nước trong phạm vi Trường theo đúng quy định của tổ chức Đảng.

 

2.Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi trong Trường.

 

3.Phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường về công tác cán bộ, và quản lý cán bộ, đồng thời chỉ đạo các chi bộ tham gia với các Trưởng phòng, khoa về công tác quản lý và quy hoạch cán bộ, kiện toàn bộ máy hoạt động của Trường nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững cho nhà trường

 

4.Chỉ đạo hoạt động của Ban chấp hành công đoàn phối hợp với BGH có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV; chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản HCM.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy