Hội thảo - hội nghị

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên

Ngày 30/10/2007, Phòng NCKH – HT & SĐH trường ĐHBC Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên lần 6 nhằm mục đích đánh giá và biểu dương phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2006-2007.