Hội thảo - hội nghị

Hội thảo khoa học - Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động lần thứ nhất, năm 2008

Các chủ đề của hội thảo bao gồm:

Chủ đề 1. Bảo vệ Môi trường

 • Bảo vệ môi trường lưu vực sông
 • Công nghệ xử lý nước và nước thải
 • Công tác quản lý bùn thải và công nghệ xử lý bùn thải
 • Công tác quản lý chất thải rắn và các giải pháp giảm thiểu
 • Ô nhiễm không khí và các giải pháp giảm thiểu
 • Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chủ đề 2. An toàn Lao động

 • An toàn lao động và môi trường doanh nghiệp
 • Sức khỏe và môi trường lao động trong doanh nghiệp
 • Tâm sinh lý lao động
 • Công nghệ xử lý môi trường lao động
 • Quản lý an toàn vệ sinh lao động ở doanh nghiệp
 • Kỹ thuật an toàn và quản lý cháy nổ
 • Đề xuất các giải pháp tổng hợp và khả thi đảm bảo an toàn lao động doanh nghiệp phục vụ phát triển bền vững

Hoạt động chính của hội thảo gồm: Trình bày báo cáo - Trao đổi thông tin. Với sự tham dự của các Viện, Trung tâm nghiên cứu và trường Đại học tại Tp. HCM.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 05 năm 2008 tại Đại học Tôn Đức Thắng - Tp. HCM.