Hoạt động nghiên cứu

Công bố quốc tế mới trên tạp chí Hindawi


Công trình nghiên cứu của TS. Trần Trọng Đạo (P. KHCN,HT&SĐH) với đề tài Investigation on Evolutionary Computation Techniques of a Nonlinear System được chấp nhận và chính thức đăng trên Hindawi Publishing Corporation (http://www.hindawi.com
) từ ngày 30/11/2011 thuộc tạp chí Journal Modelling and Simulation in Engineering - tạp chí đầu ngành về Kỹ thuật Mô hình Mô phỏng; một lĩnh vực mới trong ngành khoa học hiện đại.

Công trình khoa học này là một trong những hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Xem chi tiết bài báo tại đây: http://www.hindawi.com/journals/mse/contents/

Xem trực tuyến và tải bài báo tại đây: http://www.hindawi.com/journals/mse/2011/496732/