KHOA LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Đình Hòa  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Hà Thị Là  
Thạc sỹ
Phó trưởng khoa
3
Andrew Timming
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
4
Katie Quan
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
5
Richard Fincher  
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
6
Dương Ngọc Minh Triết  
Thạc sỹ
Giảng viên
7
Hoàng Thị Tường Vinh  
Thạc sỹ
Giảng viên
8
Trương Thị Thu Hiền  
Cao học
Trợ giảng
9
Phạm Thị Thật  
Cao học
Trợ giảng
10
Hollis Charles Stewart  
Cử nhân
Dạy thực hành
11
Leanna Boger Noble  
Cử nhân
Dạy thực hành
12
Lê Thị Liễm  
Cử nhân
Dạy thực hành