ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Đình Hòa  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Hà Thị Là  
Thạc sỹ
Phó trưởng khoa
3
Andrew Timming
Giáo sư
Tiến sỹ
 
4
Katie Quan
Giáo sư
Tiến sỹ
 
5
Richard Fincher  
Tiến sỹ
 
6
Đặng Ngọc Tùng  
Tiến sỹ
 
7
Dương Ngọc Minh Triết  
Thạc sỹ
 
8
Hoàng Thị Tường Vinh  
Thạc sỹ
 
9
Phạm Thị Thật  
Thạc sỹ
 
10
Trương Thị Thu Hiền  
Cao học
 
11
Hollis Charles Stewart  
Cử nhân
 
12
Leanna Boger Noble  
Cử nhân
 
13
Lê Thị Liễm  
Cử nhân
 
14
Trần Văn Minh  
Cử nhân