ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Đình Hòa  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Hà Thị Là  
Thạc sỹ
Phó trưởng khoa
3
Andrew Timming
Giáo sư
Tiến sỹ
 
4
Katie Quan
Giáo sư
Tiến sỹ
 
5
Richard Fincher  
Tiến sỹ
 
6
Dương Ngọc Minh Triết  
Thạc sỹ
 
7
Hoàng Thị Tường Vinh  
Thạc sỹ
 
8
Trương Thị Thu Hiền  
Cao học
 
9
Phạm Thị Thật  
Cao học
 
10
Hollis Charles Stewart  
Cử nhân
 
11
Leanna Boger Noble  
Cử nhân
 
12
Lê Thị Liễm  
Cử nhân