ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU 

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Chu Đức Khánh
Giảng viên chính
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Ngô Thị Bích Hoa  
Thạc sỹ
 
3
Đào Nguyên Anh  
Tiến sỹ
 
4
Cao Xuân Phương  
Thạc sỹ - NCS
 
5
Trần Bá Nhẫn
Giảng viên chính
Thạc sỹ
 
6
Lê Trung Nghĩa  
Thạc sỹ
 
7
Dominique Haughton
Giáo sư
Tiến sỹ
 
8
Nabendu Pal
Giáo sư
Tiến sỹ
 
9
Đặng Đình Hải
Giáo sư
Tiến sỹ
 
10
Nguyễn Thị Kim Thúy
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
11
Nguyễn Huy Tuấn
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
12
Tô Văn Ban
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
13
Lê Thị Thanh Loan  
Tiến sỹ
 
14
Trần Thị Phượng  
Tiến sỹ
 
15
Trần Minh Phương  
Tiến sỹ
 
16
Lê Văn Út  
Tiến sỹ
 
17
Nguyễn Tiến Dũng  
Tiến sỹ
 
18
Kiều Thế Đức  
Tiến sỹ
 
19
Võ Minh Phổ  
Tiến sỹ
 
20
Phan Thành Việt  
Tiến sỹ
 
21
Nguyễn Duy Vỹ  
Tiến sỹ
 
22
Trương Bửu Châu  
Tiến sỹ
 
23
Võ Ngọc Thiệu  
Tiến sỹ
 
24
Phan Thanh Toàn  
Tiến sỹ
 
25
Lê Thị Ngọc Giàu  
Tiến sỹ
 
26
Trần Thị Thùy Nương  
Thạc sỹ - NCS
 
27
Cao Thị Hồng Nhung  
Thạc sỹ - NCS
 
28
Nguyễn Lê Toàn Nhật Linh  
Thạc sỹ - NCS
 
29
Lý Sel  
Thạc sỹ - NCS
 
30
Thạch Thanh Tiền  
Thạc sỹ - NCS
 
31
Dương Thanh Phong  
Thạc sỹ - NCS
 
32
Phó Kim Hưng  
Thạc sỹ - NCS
 
33
Thân Thị Hồng  
Thạc sỹ - NCS
 
34
Nguyễn Quốc Cường  
Thạc sỹ
 
35
Phạm Thành Trí  
Thạc sỹ
 
36
Bùi Hữu Toàn  
Thạc sỹ
 
37
Huỳnh Văn Kha  
Thạc sỹ
 
38
Trịnh Minh Huyền  
Thạc sỹ
 
39
Nguyễn Thị Hồng Loan  
Thạc sỹ
 
40
Chế Ngọc Hà  
Thạc sỹ
 
41
Nguyễn Bác Huy  
Thạc sỹ
 
42
Lê Trường Nhật  
Thạc sỹ
 
43
Nguyễn Quốc Bảo  
Thạc sỹ
 
44
Phạm Thành Công  
Cử nhân
 
45
Nguyễn Văn Khoa  
Cử nhân
 
46
Nguyễn Thanh Tơ  
Cử nhân
 
47
Nguyễn Xuân Sinh  
Cử nhân
 
48
Trương Thị Thanh Phương  
Cử nhân
 
49
Phạm Châu Anh Thy  
Cử nhân
 
50
Bùi Tất Hiệp  
Cử nhân
 
51
Nguyễn Thị Kim Ngân  
Cử nhân
 
52
Lê Tài Đức  
Cử nhân