TTGD THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Văn Bắc  
Thạc sỹ - NCS
Giám đốc trung tâm
2
Wu, Cheng- Lung (Jerry)
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
3
Lin, Fang-Stan
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
4
Lin, Wen-Long
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
5
Huang, Chin-Huang
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
6
Wang, Chien-Hsin
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
7
Huang, Yusheng- Michael
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
8
Huang, Yen-Hsiang
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
9
Chen, Cheng-Kuo
Trợ lý giáo sư
Tiến sỹ - NCS
Giảng viên
10
Kao, Shao- Yuan
Trợ lý giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
11
Wu, Chien- Hung
Trợ lý giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
12
Hu, Chun-Chieh  
Tiến sỹ
Giảng viên
13
Nguyễn Sĩ Hà  
Tiến sỹ
Giảng viên
14
Huỳnh Trí Thiện  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
15
Lê Công Bằng  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
16
Nguyễn Đức Hiếu  
Thạc sỹ
Giảng viên
17
Nguyễn Văn Hưng  
Thạc sỹ
Giảng viên
18
Phạm Văn Mễ  
Thạc sỹ
Giảng viên
19
Phan Danh Na  
Thạc sỹ
Giảng viên
20
Phạm Thanh Anh Khoa  
Thạc sỹ
Giảng viên
21
Nguyễn Đình Long  
Thạc sỹ
Giảng viên
22
Lê Trần Minh Nghĩa  
Thạc sỹ
Giảng viên
23
Trần Huyền Trang  
Thạc sỹ
Giảng viên
24
Lê Đức Hiền  
Thạc sỹ
Giảng viên
25
Nguyễn Bằng  
Thạc sỹ
Giảng viên
26
Phạm Xích Nam  
Thạc sỹ
Giảng viên
27
Nguyễn Mạnh Hà  
Kỹ sư
Dạy thực hành
28
Phạm Quỳnh Sỹ  
Cử nhân
Dạy thực hành
29
Nguyễn Hữu Sinh  
Cử nhân
Dạy thực hành
30
Trần Gia Vượng  
Cử nhân
Dạy thực hành
31
Hoàng Văn Nam  
Cử nhân
Dạy thực hành
32
Ngô Quốc Thới  
Cử nhân
Dạy thực hành
33
Nguyễn Tiến Lộc  
Cử nhân
Dạy thực hành
34
Nguyễn Thành Long  
Cử nhân
Dạy thực hành
35
Hồng Hữu Vân  
Cử nhân
Dạy thực hành
36
Phạm Văn Mạnh  
Cử nhân
Dạy thực hành
37
Nguyễn Thế Nghĩa  
Cử nhân
Dạy thực hành
38
Nguyễn Quang Huy  
Cử nhân
Dạy thực hành
39
Nguyễn Đức Ngân  
Cử nhân
Dạy thực hành
40
Nguyễn Duy Khiêm  
Cử nhân
Dạy thực hành
41
Thạch Sốt Mai Ly  
Cử nhân
Dạy thực hành
42
Nguyễn Văn Quyết  
Cử nhân
Dạy thực hành
43
Lê Công An  
Cử nhân
Dạy thực hành