Các bài báo công bố quốc tế

Hieu Duong Ngoc, Loc Hoang Xuan, Tam Nguyen Minh, Dat Nguyen Huu Quoc, Hieu Nguyen Quang, Hien T. Nguyen, Vaclav Snasel; Optimizing boiler efficiency by data mining techniques: a case study; The Seventh International Conference on Information Resources Management (2014).

ĐƠN VỊ KHCN & TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Số lần xem các bài viết
26082512