Các bài báo công bố quốc tế

Phuong-Thanh La, Bac Le, Bay Vo; Incrementally building frequent closed itemset lattice; Expert Systems with Applications, Vol. 41 (2014), pp. 2703–2712 (SCIE).

Phuong-Thanh La, Bac Le, Bay Vo; Incrementally building frequent closed itemset lattice; Expert Systems with Applications, Vol. 41 (2014), pp. 2703–2712 (SCIE).

Xem tiếp...

Lan T. Ho-Pham, Uyen D. T. Nguyen, and Tuan V. Nguyen; Association between lean mass, fat mass, and bone mineral density: A meta-analysis; The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Vol. 99, Issue 1, 2014 (SCI).

Xem tiếp...

ĐƠN VỊ KHCN & TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Số lần xem các bài viết
26083228