Thông báo chung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2014

  -------------------
Số:  853/2014/TB-TĐT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2014

THÔNG BÁO
Tuyển sinh ngành Luật trình độ Đại học hệ chính quy năm 2014

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo ngành Luật trình độ đại học hệ chính quy;
Nay, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh ngành Luật trình độ đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:

1. Thông tin tuyển sinh ngành Luật:
 • Mã ngành: D380101
 • Khối thi: A, A1, C, D1
 • Chỉ tiêu: 80
 • Phương thức tuyển sinh: xét tuyển dựa trên điểm thi Đại học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
 • Thời gian: từ 20/08/2014 đến 08/09/2014.   
 • Hồ sơ gồm có:
   • Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính).
   • Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại (08) 3775 5052.
 • Hotline tư vấn tuyển sinh: 093 880 8810
Nơi nhận:
- TT Ban chỉ đạo tuyển sinh;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Web trường;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐTS.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thái Hữu Tuấn