Thông báo chung

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
------------------------------
Số: 1349/2014/TB-TĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------------
TP. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO
V/v Xét tiếp nhận sinh viên được ở nội trú tại
Ký túc xá đợt 4 năm học 201
4 – 2015

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá, Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 4) năm học 2014 - 2015 (download danh sách đính kèm; xem trên http://ktx.tdt.edu.vn; dán bảng tin KTX).

Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận tới liên hệ làm thủ tục vào ở nội trú:
Thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày 08/10/2014 đến hết ngày 17/10/2014.

Thủ tục gồm:

 1. Mức phí ở nội trú: Sinh viên có 2 lựa chọn đóng tiền.

* Đóng tiền cả năm học (Từ 15/10/2014 – 31/05/2015): 250.000đ x  7.5 tháng = 1.875.000đ

  1. Phí hồ sơ và làm thẻ.                                                                               20.000đ
  2. Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                          200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                               2.095.000đ

* Đóng trước học kỳ I (Từ 15/10/2014 – 15/01/2015): 250.000đ x  3 tháng  = 750.000đ

  1. Phí hồ sơ và làm thẻ.                                                                               20.000đ
  2. Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                          200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                              970.000đ

2. Nộp phí ở nội trú:

Sinh viên nộp phí tại Phòng G.0005, Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng.

3. Sau khi đóng tiền sinh viên photo 01 bản phiếu thu, nộp 01 bản sao chứng minh nhân dân, 02 hình 2x3 để làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết, nhận phòng ở.

Sau ngày 17/10/2014 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không tới làm thủ tục vào ở nội trú, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.

Nhà trường tạm dừng việc đăng ký ở KTX. Cuối học kỳ 1 Ban quản trị KTX sẽ có thông báo về việc đăng ký bổ sung trong học kỳ 2. Sinh viên có nguyện vọng theo dõi thông tin trên website của Ban quản trị KTX vào thời điểm trên http://ktx.tdt.edu.vn

Nơi nhận:         
- Ban giám hiệu;
- Phòng CT HS-SV (thực hiện);
- Phòng ĐT&TTTL(thực hiện);
- Phòng Tài chính (thực hiện);
- Dán bảng thông báo, web (thông tin);
- Lưu VT, BQTKTX.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS. LÊ VINH DANH