Thông báo chung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2013
----------------
Số: 891/2013/TB-TĐT-TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO
PHÚC KHẢO ĐIỂM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc phúc khảo điểm thi tuyển sinh năm 2013 như sau:

- Thời hạn nhận đơn: từ ngày  01/8/2013 đến ngày 15/8/2013 (giờ hành chính)
- Địa điểm nhận đơn: Phòng Đào tạo (A0005) – Địa chỉ: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP.HCM.
- Thông báo kết quả: 30/8/2013.
- Lệ phí: 20.000đ/1 môn.

- Chú ý:
  • Không nhận đơn phúc khảo các môn năng khiếu (Môn Trang trí màu, Hình họa của khối H, môn Vẽ mỹ thuật của khối V, môn Năng khiếu của ngành Quản lý thể dục thể thao)
  • Mẫu đơn đính kèm theo thông báo (download mẫu đơn) hoặc nhận tại địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
  • Thí sinh phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong đơn đề nghị phúc khảo.

 

 

 

 

                             

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. THÁI HỮU TUẤN