Thông báo chung

Thông báo xử lý sinh viên không tham gia đánh giá rèn luyện học kỳ II, năm học 2012 - 2013

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
------------------
Số:1518 /2013/TĐT - TB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2013


THÔNG BÁO

 ( V/v xử lý sinh viên không tham gia đánh giá rèn luyện học kỳ II, năm học 2012 - 2013 )

-     Căn cứ Qui định về đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh, sinh viên đã ban hành kèm theo Quyết định số 1210/2013/TĐT – QĐ ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng;

-     Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng xét điểm rèn luyện sinh viên toàn trường học kỳ II, năm học 2012 – 2013 ngày 04/10/2013;

-     Căn cứ kết quả làm việc giữa Phòng Công tác học sinh - sinh viên với các khoa.

Nay, nhà trường thông báo:

            Đề nghị 550 sinh viên không tham gia đánh giá rèn luyện học kỳ II, năm học 2012 - 2013 (đính kèm danh sách) liên hệ trực tiếp Phòng Công tác học sinh – sinh viên (A. 003) giải quyết. Thời gian từ ngày 25/11/2013 – 10/12/2013. Sau ngày 10/12/2013, sinh viên không liên hệ để phản hồi, Nhà trường sẽ ra quyết định xoá tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

Xem danh sách đính kèm;

 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. THÁI HỮU TUẤN