Thông báo chung

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
-------------
Số:1513/2013/TĐT - TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------
TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v thay đổi hệ thống email sinh viên

Hệ thống email sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng đưa vào sử dụng từ 04/2010. Hệ thống email này được xây dựng trên hệ thống email do công ty Microsoft cung cấp. Trong quá trình vận hành, Nhà trường gặp khó khăn trong việc quản lý người dùng, thống kê tình hình sử dụng email vì hệ thống này được xây dựng dùng chung trên toàn thế giới, chưa phù hợp với đặc thù của Nhà trường. Sau thời gian chuẩn bị, nay Nhà trường thông báo thay thế hệ thống email sinh viên đang sử dụng bằng hệ thống email sinh viên mới kể từ ngày 25/11/2013. Một số thông tin cần lưu ý như sau:

  1. Từ ngày 25/11/2013, thông tin giữa Nhà trường với sinh viên, sinh viên với sinh viên được thực hiện thông qua hệ thống email mới.
  2. Định dạng email sinh viên mới có dạng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ví dụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
  3. Tài khoản email sinh viên chính là tài khoản dùng để đăng nhập các ứng dụng khác. Vậy, khi muốn thay đổi mật khẩu, sinh viên chỉ thay đổi mật khẩu của email thì mật khẩu mới sẽ ảnh hưởng đến tài khoản đăng nhập của các ứng dụng còn lại.
  4. Thông tin đăng nhập (username, password) ban đầu là thông tin tài khoản đăng ký môn học sinh viên hiện đang sử dụng.
  5. Để gởi/nhận email được thông suốt, sinh viên cần giữ dung lượng sử dụng luôn nhỏ hơn 90% (< 90%) dung lượng được cấp, bằng cách thường xuyên xóa các email có nội dung cũ không còn giá trị đến việc học tập của mình.
  6. Sinh viên có thể tìm lại thông tin trong email cũ đến hết ngày 25/02/2014. Sau ngày 25/02/2014, Nhà trường sẽ chính thức đóng hệ thống email sinh viên cũ.
  7. Vì mức độ quan trọng của tài khoản email, sinh viên bắt buộc phải tuyệt đối bảo mật tài khoản của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để người khác sử dụng.
  8. Cần nhắc lại rằng: sinh viên đang học tại Trường bị nghiêm cấm dùng email khác (không phải email của Trường cấp) để giao dịch cho các nội dung liên quan đến việc học tại Trường.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

TS. THÁI HỮU TUẤN