Tin tức - Sự kiện

Thông báo chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và nguồn tuyển nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui năm 2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

CHỈ TIÊU, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ NGUỒN TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI NĂM 2009

Tên trường: Đại học Tôn Đức Thắng
Ký hiệu trường: DTT
 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
cần tuyển NV2

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV2

Ghi chú

I.

Đào tạo trình độ đại học

1

Công nghệ thông tin

101

A, D1

68

15, 15

 

2

Toán tin ứng dụng

102

A

58

15

 

3

Điện-Điện tử

103

A

223

15

 

4

Bảo hộ lao động

104

A, B

81

15, 15

 

5

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

105

A

22

15

 

6

Xây dựng cầu đường

106

A

94

15

 

7

Cấp thoát nước và môi trường nước

107

A,B

10

15,15

 

8

Qui hoạch đô thị

108

A

78

15

 

9

Công nghệ hóa học

201

A, B

98

15,16

 

10

Khoa học môi trường

300

A,B

59

15,16

 

11

Công nghệ sinh học

301

B

137

17

 

12

Tài chính - Tín dụng

401

A, D1

67

16, 16

 

13

Kế toán - Kiểm toán

402

A, D1

82

16, 16

 

14

Quản trị kinh doanh

403

A, D1

16

16, 16

 

15

QTKD quốc tế

404

A, D1

70

16, 16

 

16

QTKD nhà hàng khách sạn

405

A, D1

10

16, 16

 

17

Quan hệ lao động

406

A, D1

107

15, 15

 

18

Xã hội học

501

C, D1

58

14, 14

 

19

Việt Nam học

502

C, D1

73

15, 15

 

20

Tiếng Anh

701

D1

72

14

 

21

Tiếng Trung Quốc

704

D1, D4

88

14, 14

 

22

Trung - Anh

707

D1, D4

36

14, 14

 

23

Mỹ thuật công nghiệp

800

H

10

18

 

 

Tổng

   

1617

   
 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu
cần tuyển NV2

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV2

Nguồn tuyển

Ghi chú

II.

Đào tạo trình độ cao đẳng

1

Công nghệ thông tin

C65

A, D1

79

10, 10

điểm thi đại học

 

2

Điện-Điện tử

C66

A

72

10

điểm thi đại học

 

3

Xây dựng dân dụng-công nghiệp

C67

A

103

10

điểm thi đại học

 

4

Kế toán - Kiểm toán

C69

A, D1

138

10, 10

điểm thi đại học

 

5

Quản trị kinh doanh

C70

A, D1

132

10, 10

điểm thi đại học

 

6

Tài chính - Tín dụng

C71

A, D1

140

10, 10

điểm thi đại học

 

7

Tiếng Anh

C72

D1

132

10

điểm thi đại học

 

 

Tổng

 

 

797

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)                                                                                                     (Đã ký)

ThS. NGUYỄN TƯỞNG DUY                                                                    TS. LÊ VINH DANH