Tin tức - Sự kiện

Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1, thông tin xét tuyển nguyện vọng 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2009
----------
Số.... /TĐT-TS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp H Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2009

THÔNG BÁO

(V/v: Điểm chuẩn nguyện vọng 1, thông tin xét tuyển nguyện vọng 2)

 

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 02/2009/TT-BGD&ĐT ngày 02 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

- Căn cứ Quyết định điểm sàn xét tuyển năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo;
Nay, Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và thông tin xét tuyển nguyện vọng 2 bậc đại học và cao đẳng vào trường năm học 2009-2010 như sau:
1. Điểm chuẩn nguyện vọng 1
1.1 Bậc đại học
TT
Mã ngành
Tên ngành
ĐIỂM CHUẨN
Khối thi
Khối thi

1

101

Công nghệ thông tin

15 A

15 D1

2

102

Toán-Tin ứng dụng

15 A

.

3

103

Điện-Điện tử

15 A

.

4

104

Bảo hộ lao động

15 A

15 B

5

105

Xây dựng DD & CN

15 A

.

6

106

Xây dựng cầu đường

15 A

.

7

107

Cấp thoát nước-MTN

15 A

15 B

8

108

Qui hoạch đô thị

15 A

.

9

201

Công nghệ hóa học

15 A

16 B

10

300

Khoa học môi trường

15 A

16 B

11

301

Công nghệ sinh học

.

17 B

12

401

Tài chính-Tín dụng

16 A

16 D1

13

402

Kế toán-Kiểm toán

16 A

16 D1

14

403

Quản trị kinh doanh

16 A

16 D1

15

404

QTKD quốc tế

16 A

16 D1

16

405

QTKD nhà hàng-KS

16 A

16 D1

17

501

Xã hội học

14 C

14 D1

18

502

Việt Nam học

15 C

15 D1

19

701

Tiếng Anh

.

14 D1

20

704

Tiếng Trung Quốc

14 D4

14 D1

21

707

Trung - Anh

14 D4

14 D1

22

800

Mỹ thuật công nghiệp

18 H

.

23

406

Quan hệ lao động

15A

15D1

1.2 Bậc cao đẳng

STT
Mã ngành
Tên ngành
ĐIỂM CHUẨN
Khối thi
Khối thi

1

C65

Công nghệ thông tin

10 A

10 D1

2

C66

Điện-Điện tử

10 A

.

3

C67

Xây dựng DD & CN

10 A

.

4

C69

Kế toán-Kiểm toán

10 A

10 D1

5

C70

Quản trị kinh doanh

10 A

10 D1

6

C71

Tài chính-tín dụng

10 A

10 D1

7

C72

Tiếng Anh

.

10 D1

2. Thông tin xét tuyển nguyện vọng 2

Nhà trường xét tuyển 790 chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho 23 ngành bậc đại học và 664 chỉ tiêu cho 7 ngành bậc cao đẳng.
Điểm sàn đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 từ mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 trở lên.
Nhận hồ sơ tham dự xét tuyển nguyện vọng 2 từ ngày 25/8/2009 đến 10/9/2009 theo qui định của Bộ giáo dục và đào tạo.
Thủ tục xét nguyện vọng 2 gửi về Phòng đào tạo, Trường đại học Tôn Đức Thắng, 98 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Điện thoại (08) 38405008, 22439776.

Nơi nhận:
- Thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh (để báo cáo);
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Web trường;
- Lưu HĐTS, TCHC, ĐT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỀN SINH

( Đã ký)

TIẾN SĨ LÊ VINH DANH